Zapoznaj się z naszą polityką cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania oraz naszych zaufanych partnerach. Jeśli klikniesz Zaakceptuj - zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb. Zapoznaj się z pełną treścią zgody dostępnej w polityce prywatności umieszczonej poniżej.

PL EN

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
ARDEA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dalej zwana również „Polityką“.

ARDEA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trosce o bezpieczeństwo pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Administrator deklaruje zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w Spółce oraz oświadcza, iż dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako „Rozporządzenie”);
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Niniejsza Polityka stanowi zbiór informacji o uprawnieniach przysługujących Użytkownikom, w związku z pozyskaniem danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez Administratora, oraz zasad stosowanych przez Spółkę w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem platform internetowych obsługiwanych przez Administratora.

Administratorem Danych Osobowych jest spółka pod firmą ARDEA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-870), ul. Wronia 45 lok. 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000543131, NIP: 5272729781, Regon: 360790463 (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, serwis www.ardeakredyty.pl korzysta z plików cookies zawierających dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, znajdują się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Rodzaje wykorzystania cookies

Cele w jakich wykorzystywane są cookies.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH. OKRES PRZECHOWYWANIA.
  1. Spółka ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji dyspozycji Użytkownika. Zbieranie danych osobowych następuje w związku z:
   1. wykonaniem umowy, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b Ogólnego rozporządzenia Rady (UE) i PE o ochronie danych osobowych).
   2. wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów lub usług świadczonych przez obecnych i przyszłych partnerów Administratora;
   3. podczas kontaktowania się z Administratorem za pomocą dostępnych narzędzi na stronie internetowej pod adresem www.ardeakredyty.pl ;
   4. automatycznie za pośrednictwem plików cookies.
  2. Zbieranie danych osobowych dokonywane jest w celu:
   1. wykonaniem umowy, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy;
   2. wykonania innych dyspozycji Użytkownika;
   3. wysyłania informacji handlowych po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika;
   4. doskonalenia działalności przez Spółkę;
   5. prowadzenia strony internetowej pod adresem: www.ardeakredyty.pl.
   6. oceny jakości i zadowolenia ze świadczonych usług przez Administratora;
   7. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  3. Administrator, ze względu na przedmiot umowy oraz inne jej elementy, może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; firmę przedsiębiorcy; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego oraz inne niezbędne informacje.
  4. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono oraz w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora. Tym samym dane osobowe przechowywane są do czas, gdy:
   1. jest to niezbędne w celu wykonania umowy;
   2. obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez Administratora;
   3. dane osobowe są wymagane w celu ochrony i obrony praw lub własności Administratora.
  5. Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH.
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
   1. zawarcie i wykonanie umowy według dyspozycji Użytkownika;
   2. wyrażona zgoda: np. w zakresie przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail w celach marketingowych;
   3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   4. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, np. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 4. UPRAWNIENIA. ­
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje:
   1. prawo dostępu do danych osobowych tej osoby, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
   2. prawo do wniesienia:
    • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych tej osoby w celu marketingu bezpośredniego;
    • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych tej osoby w ramach prawnie uzasadnionych interesów Spółki, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby;
   3. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
    • przetwarzanie danych tej osoby, w celu otrzymywania komunikacji handlowej, w tym otrzymywanej drogą elektroniczną na adres e-mail;
   4. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych tej osoby, jeśli dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są niedokładne lub niekompletne;
   5. prawo do usunięcia danych tej osoby, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Spółka nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
   6. prawo do przenoszenia danych własnych udostępnionych Spółce;
   7. prawo ograniczenia przetwarzania danych tej osoby w przypadkach wynikających z przepisów prawa.
  2. Cofnięcie zgody lub dokonanie innej dyspozycji wynikającej z przysługujących praw może zostać dokonane przez telefon, za pośrednictwem poczty e-mail lub w siedzibie Spółki. Dane kontaktowe zostały wskazane w §VII poniżej.
  3. Spółka, po otrzymaniu dyspozycji, o których mowa w ust. 2 powyżej, niezwłocznie podejmie działania w celu rozpatrzenia lub realizacji żądania.
 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione:
   1. podmiotom należącym do ANG Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1 oraz ANG Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, i innym podmiotom, które dostarczają produkty lub usługi Użytkownikom za pośrednictwem lub w imieniu Administratora, dostawcy usług pomocniczych do działalności Administratora, dostawcy usług IT; dostawcy usług księgowych; dostawcy usług e-mail marketingu, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności oraz ich pełnomocnikom;
   2. innym partnerom Administratora, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług przez Administratora;
   3. profesjonalnym doradcom działającym na podstawie upoważniania;
   4. spółkom lub innym podmiotom, gdy wynika to z dyspozycji Użytkownika lub po uzyskaniu uprzedniej zgody tej osoby;
   5. wszelkim organom państwowym, urzędom, instytucjom, organom egzekucyjnym, sądom lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub służącym do ochrony praw Administratora lub osób trzecich.
  2. Przed udostępnieniem danych osobowych podmiotom trzecim, o których mowa w § V ust. 1 pkt a-c, Administrator zobowiąże wskazany podmiot do zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych osobowych wyłącznie w celu oraz zakresie niezbędnym do wykonania celu udostępnienia danych osobowych, np. w związku z zapewnieniem Administratorowi danej usługi lub produktu.
 6. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES.
  1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:
   1. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
   2. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
   3. COOKIES ANALITYCZNE: zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny;
   4. COOKIES FUNKCJONALNE: umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

   i)   dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.

   ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

   i)   utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

   iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

   i)   dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe serwisu.

   i)   tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

   1. Konfiguracja serwisu.
   2. Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie i zapewniania sesji użytkownika w serwisie:
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
   4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.
   5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 7. POSTANOWIENIA KONCOWE.
  1. Dane kontaktowe:
   • Administrator danych osobowych:

    ARDEA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    adres siedziby: Warszawa (00-139), Elektoralna 4/6 lok. 44
    numer telefonu: +48 692846422
    adres e-mail: biuro@ardeakredyty.pl

   • W celu wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów osoba uprawniona może skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:

    adres e-mail: biuro@ardeakredyty.pl
    adres siedziby do korespondencji pocztowej:
    Warszawa (00-139), Elektoralna 4/6 lok. 44
    numer telefonu: +48 692 846 422

  2. Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

   W przypadku pojawienia się wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących sposobu administrowania przez Spółkę danymi osobowymi Klientów, Administrator zachęca do kontaktu z nim pod adresem email wskazanym powyżej. Niezależnie od powyższego, uprawnionemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki, w szczególności wynikające z konieczności dostosowania polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Administratora pod adresem email www.ardeakredyty.pl.
  4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
+48 692 846 422
Zadowolony Klient to najlepsza strategia biznesowa.

~ Michael Le Boeuf
Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

~ Henry Ford
Klucz do sukcesu to nie informacje. To inni ludzie.

~ Lee Iacocca